• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
Ngày xuất bản: 12/12/2019 4:01:56 SA

         

Trải qua hơn 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất mà còn là một đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu đựng nhiều gian khổ, hy sinh; dù phải đương đầu với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của kẻ thù, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực lòng trung thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), nhằm tuyên truyền về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số tài liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh.

 

1. Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân

 

    

 

Tác giả: Ngô Xuân Lịch

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2017

Khổ: 24 cm, Dày: 439 trang

Kí hiệu sách:

MT48656 , MT48657, MT48658, VT7979

 

 

 

Nội dung cuốn sách: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản, thực tiễn, bài học kinh nghiệm và giải pháp cơ bản giữ vững, phát huy phẩm chất trung với Đảng, hiếu với dân của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Cuốn sách cung cấp những tư liệu quý giúp bạn đọc, trực tiếp là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân nắm vững và tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam

 

    

 

Tác giả: Lương Cường

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2017

Khổ: 21 cm, Dày: 392 trang

Kí hiệu sách:

VV52226 ; MT48645;MT48646;MT48647

 

 

 

 

 

 

Nội dung cuốn sách: Trình bày về bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.  Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quan du kích và tính cách mạng, chính quy, hiện đại trong xây dựng quân đội kiểu mới. Giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ và chăm lo đời sống bộ đội, tri ân thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

 

3. 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

 

    

 

 

Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin

Năm xuất bản: 2014

Khổ: 27cm; Dày: 434 trang

Kí hiệu sách: VT6690

 

 

 

 

 

Nội dung cuốn sách: Trình bày sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Từ khi thành lập (22/12/1944) đến nay, trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng, cùng toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, Quân đội ta đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, phòng chống thiên tai, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

4. Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống và hiện đại 

 

    

           

           Tác giả: Phan Ngọc Liên... biên soạn và tuyển chọn

Nhà xuất bản: Khoa học xã hôi

Năm xuất bản: 2014

Khổ: 24cm; Dày: 780 trang

Kí hiệu sách: VT7083; MT37341

 

 

 

 

Nội dung cuốn sách: Cuốn sách phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và về lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Cuốn sách là công trình của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, được lựa chọn công phu, đề cập toàn diện, có giá trị khoa học và có ý nghĩa sử dụng thiết thực, là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến Quân đội nhân dân Việt Nam

 

 5. Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

 

 

    

 

Tác giả: Nguyễn Bá Dương chủ biên

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2016

Khổ: 21cm; Dày: 239 trang

Kí hiệu sách:

VV51828 ; MT47397 ; MT47398 ; MT47399

 

 

 

 

 

 

 

            Nội dung cuốn sách:  Tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về hệ thống quan điểm, sự phát triển tư duy lý luận, tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần thứ nhất: Quân điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Phần thứ hai: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội nhân dân trong tình hình mới

Phần thứ ba: Quan điểm Đại hội của Đảng về củng cố quốc phòng trong tình hình mới.

Phần thứ tư: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phần thứ thư 5: Quan điểm Đại hội của Đảng về lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Trần Thị Hải

Phòng Phục vụ bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP