• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)
Ngày xuất bản: 28/04/2020 7:53:21 SA

 

Dân tộc Việt Nam có truyền thống lịch sử lâu đời, dựng nước và giữ nước luôn gắn kết chặt chẽ với nhau. Trải qua lịch sử hàng nghìn năm, nhân dân ta kiên cường, bền bỉ đấu tranh giành và giữ nền độc lập, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự tồn tại, không ngừng vươn lên với tư cách quốc gia – dân tộc. Lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập dân tộc của nhân dân ta là tổng hợp những giá trị mang tính sáng tạo, nhân văn của người Việt Nam trong tổ chức và hoạt động quân sự. Với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày, chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng quân thù xâm lược, hoà bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của nội lực bền bỉ, kiên cường của dân tộc Việt Nam, của truyền thống văn hoá Việt Nam.

 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam / Lương Cường. – H: Quân đội nhân dân, 2018. – 392 tr. : ảnh chân dung ; 21cm 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu sách: VV52226 ; MT 48645 ; MT48646 ; MT48647

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách giới thiệu bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam. Tư tưởng Hồ chí Minh về bản chất, chức năng, nhiệm vụ, về xây dựng quân đội, bộ đội chủ lực, địa phương, dân quân.

 

2. Đại thắng mùa xuân 1975 - mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam / Vũ Đình Quyền sưu tầm và tuyển chọn. - H : Lao động,  2016. – 404 tr. ; 27cm 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu sách: VT7201 ; MT38392 ; MT38393 ; MT38394

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách giới thiệu về đại thắng mùa xuân 1975, nhằm khẳng định vai trò to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc và trong phong trào cách mạng vô sản thế giới; Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam; Tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của nhân dân ta và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…

 

3. Biên bản chiến tranh 1-2-3-4/1975 / Trần Mai Hạnh. - Tái bản lần thứ 3, có bổ sung. - H: Chính trị quốc gia,  2016. - 557tr. ; 24cm

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu sách: VT7498 ; MT42103 ; MT42104 ; MT42105

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm 19 chương và phần phụ lục gồm 21 tài liệu tham khảo nguyên bản được in toàn văn đã phác họa sinh động sự sụp đổ cùng chân dung của hầu hết tướng lĩnh quân đội và số phận những người cầm đầu chính quyền tay sai Sài Gòn trong bốn tháng cuối cùng của chiến tranh giải phóng miền Nam (từ tháng 1 đến 4-1975), làm nổi bật chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ta.

 

4. Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay / Nguyễn Đức Bình. – H: Chính trị quốc gia, 2016. – 1131 tr. ; 24cm

 

 

 

 

 

 

 

Ký hiệu sách: TC3153

 

 

 

Nội dung:  Cuốn sách đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự xuyên suốt, nhất quán trong luận chứng, khẳng định và bảo vệ nguyên lý: chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng, là đường lối nhất quán của Đảng ta.

 Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Trần Thị Hải

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP