• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944-22/12/2020
Ngày xuất bản: 14/12/2020 2:22:57 SA

 

 

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong 76 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

 

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2020), nhằm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công, sự phát triển và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số tài liệu về Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh.

 

 

 

1. Xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

 

 

 

 

Tác giả: Ngô Xuân Lịch

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2019

Khổ: 21cm, Dày: 560 trang

Kí hiệu sách: VV52736 ; MT50396

    LD97302; LD97303 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới, giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, học tập chính trị, giáo dục lịch sử truyền thống về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân và Quân đội ta anh hùng. Trên cơ sở đó, quán triệt, triển khai, thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần thứ nhất: Tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Phần thứ hai: Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.

Phần thứ ba: Củng cố nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới

Phần thứ tư: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

 

 

 

2. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

 

 

 

Tác giả: Lương Cường

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2019

Khổ: 21 cm, Dày: 464 trang

Kí hiệu sách: LD97304; LD97305

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm ba phần:

 Phần thứ nhất : Một số vấn đề lý luận xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị.

Phần thứ hai: Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, thành tựu và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ ba: Yêu cầu và giải pháp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới.

 

 

3. Vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Văn Lý

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản: 2011

Khổ: 21m; Dày:254 trang

Kí hiệu sách:VV44224;

                    MT21979; MT21980;

                    MT21981; LD54646;

                    LD54647; LD54648

 

 

Nội dung: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; từ đó đề xuất một số quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy hơn nữa vai trò quân đội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

      Cuốn sách gồm hai phần:

    Phần thứ nhất: Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và vai trò của quân đội.

    Phần thứ hai: Thực trạng vai trò của quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề ra.

   Phần thứ ba: Những quan điểm cơ bản và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy vai trò quân đội trong quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước

 

4. Tổ chức, xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hồng Quân chủ biên

Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

Năm xuất bản:2015

Khổ: 21m; Dày:190  trang

Kí hiệu sách: VV49593;

           MT40142; MT40143; MT40144;

           LD68437; LD68438;

           LD68439; LD68440; LD68441

 

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách bổ sung, phát triển một số vấn đề lý luận và thực tiễn tổ chức, xây dựng lực lượng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong tình hình mới; làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn định hướng tổ chức, xây dựng một số đơn vị, lực lượng của quân đội ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; cũng như đề xuât một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trong tình hình mới.

Phần thứ nhất: Một số yếu tố tác động đến tổ chức, xây dựng lực lượng của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Phần thứ hai: Tổ chức, xây dựng lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc trong tình hình mới.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!       

 

Trần Thị Hải

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP