• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)
Ngày xuất bản: 30/01/2019 7:04:53 SA

 

 

 1. Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1930-2016 (Qua các thời kỳ đại hội)

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2016

Khổ: 27cm; Dày: 478trang

Kí hiệu sách: MT38387, MT38388, VT7199

 

 

 

            Nội dung:  Cuốn sách được biên soạn nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016) và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là mong muốn và là yêu cầu cần thiết của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là cuốn sách sẽ giúp cho bạn đọc có nhiều thông tin bổ ích để tham khảo, nghiên cứu. Cuốn sách gồm 13 phần chính.

Phần thứ nhất: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị trung ương trước đại hội

Phần thứ hai: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng cộng sản Đông Dương và các hội nghị trung ương khóa I (1935-1951)

Phần thứ ba: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương và các hội nghị ban chấp hành trung ương khóa II (1951-1960)

Phần thứ tư: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa III (1960-1976)

Phần thứ năm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa IV (1976-1982)

Phần thứ sáu: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa V (1982-1986)

Phần thứ bảy: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa VI (1986-1991)

Phần thứ tám: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa VII (1991-1996)

Phần thứ chín: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa VIII (1996-2001)

Phần thứ mười: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa IX (2001-2006)

Phần thứ mười một: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương khóa X (2006-2010)

Phần thứ mười hai: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và các hội nghị Ban chấp hành trung ương.

Phần thứ mười ba: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam (Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 01 năm 2016)

 

 

          2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam

 

 

 

Tác giả: Phạm Quốc Thành

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2014

Khổ: 24cm; Dày: 200 trang

Kí hiệu sách: MT37336, VT7078

 

 

 

          Nội dung: Cuốn sách được tác giả Phạm Quốc Thành, hệ thống hóa sử liệu liên quan đến quá trình sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, trong đó có cập nhật những sử liệu mới trong Hồ Chí Minh toàn tập, văn kiện Đảng toàn tập. Trên cơ sở vận dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử trong cuốn sách này đã được phân tích những cống hiến sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam. Cuốn sách gồm 4 chương chính:

Chương I: Nguyễn Ái Quốc chủ động tìm đường giải phóng dân tộc Việt Nam

Chương II: Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời Đảng cộng sản

Chương III: Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam

 

3. Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Tác giả: Bùi Đình Phong

Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2017

Khổ: 21 cm, Dày: 254 trang

Kí hiệu sách: MT44216, MT44217, MT44218, VV51056

 

   

 

        Nội dung:  Cuốn sách cấp cho bạn đọc những hiểu biết cơ bản một số vấn đề về Đảng trong di sản Hồ Chí Minh và hiện nay Hồ Chí Minh có hai cống hiến lớn cho Đảng ta. Một là sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và hai là xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Di sản của Người chứa đựng nhiều giá trị lớn về Đảng, mãi mãi soi sáng cho công cuộc xây dựng Đảng. Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuốn sách đã phân tích làm rõ những cảnh báo sớm của Hồ Chí Minh về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và những giải pháp xây dựng Đảng. Đó cũng là một trong những điều căn cốt nhất trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cuốn sách gồm 3 chương chính:

Chương 1: Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 3: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh.

 

4. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng qua các nhiệm kỳ đại hội

 

 

 

Tác giả: Cao Văn Thống, Đỗ Xuân Tuất, Trần Duy Hưng chủ biên

Nhà xuất bản: Hồng đức

Năm xuất bản: 2015

Khổ: 27cm; Dày: 438trang

Kí hiệu sách: MT38383, MT38384, MT38385, VT7197

 

 

 

         Nội dung: Cuốn sách gồm ba phần và 14 chương:

Phần thứ nhất: Công tác kiểm tra, kỷ luật Đảng và từ thành lập đến trước đổi mới, gồm 6 chương(Chương I đến chương VI)

Phần thứ hai: Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong công cuộc đổi mới đất nước, gồm 6 chương (từ Chương VII đến Chương XII)

Phần thứ ba: Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng từ ngày thành lập Đảng đến nay qua các kỳ đại hội( từ Hội nghị thành lập Đảng tháng 2-1930 đến nhiệm kỳ Đại hội XI tháng 1-2011) và một số vấn đề đặt ra gồm 2 chương (từ Chương XIII và Chương XIV)

          Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho các nhà nghiên cứu, giảng dạy các nhà lãnh đạo, quản lý, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên, cán bộ kiểm tra và những người quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

5. Đảng với trí thức, trí thức với Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

 

 

Tác giả: Vũ Đình Quyền sưu tầm và tuyển chọn

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2016

Khổ: 27cm; Dày: 400trang

Kí hiệu sách: MT38389, MT38390, MT38391, VT7200

 

 

 

 

            Nội dung:  Cuốn sách góp phần giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và đội ngũ trí thức nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn ý nghĩa tầm quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức tức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Cuốn sách gồm 5 phần chính:

Phần I: Một số hình ảnh về đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phần II: Chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức

Phần IV: Đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phần V: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hộ nhập quốc tế.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!                           

                                                                                         

Nguyễn Hiền

Phòng phục vụ bạn đọc.

 

 

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP