• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:19:10 SA

Trong quá trình dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng. Đánh giá cao vai trò của phụ nữ, Đảng ta đã chỉ rõ: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu thì cách mạng không thể thắng lợi được”. Vì vậy, Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến các tầng lớp phụ nữ và phong trào phụ nữ. Điều đó thể hiện rõ qua các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và  pháp  luât của Nhà nước đối với phụ nữ. Nhờ có Đảng, phụ nữ Việt Nam đã được đổi đời, được hưởng những thành quả của cách mạng, bình đẳng với nam giới và ngày càng tiến bộ

.

Cuốn sách “Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ” giới thiệu những quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ dưới dạng toàn văn hoặc trích dẫn. Sách được nhà xuất bản Phụ nữ xuất bản năm 2012 với 319 trang, gồm có 3 phần:

Phần I: Quan điểm của Đảng về phụ nữ và công tác phụ nữ.

Phần II: Một số chính sách của Nhà nước về phụ nữ và công tác phụ nữ.

Phần III: Một số bài viết, bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người cán bộ cách mạng, phụ nữ và công tác phụ nữ.

Sách cung cấp cho bạn đọc, nhất là phụ nữ những tư liệu quý, có hệ thống về sự lãnh đạo, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Nguyễn Thị Thái

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP