• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 05/09/2018 6:36:37 SA

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam. Người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, trị ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương tấm gương của Bác, về con người Bác, đồng thời góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản Bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Bộ Sách gồm các tập sau đây:

1.  Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

 

Tác giả: Phan Tuyết, Mai Quý sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Khổ: 13 x 19cm

Số trang: 250 trang

Ký hiệu kho sách : LD79905

 

Nội dung:  Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh là tổng hòa các phương pháp, biện pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng của Người. Phong cách đó được quy định bởi vị trí, vai trò, uy tín, vốn sống, điều kiện chính trị; phản ánh các phẩm chất cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, tình cảm, tri thức, ý chí, tính cách… gắn liền với thực tiễn hoạt động cách mạng của Bác. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh vừa thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, vừa mang đậm bản sắc văn hóa, tâm hồn, cốt cách con người Việt Nam, tạo nên nhiều nét độc đáo, đặc sắc, phong phú. Nội dung cuốn sách  gồm 3 phần:  Học tập  phong cách lãnh đạo của Bác Hồ; Một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ Thể hiện phong cách lãnh đạo của Người; Những chuyện kể về phong cách lãnh đạo của Bác Hồ.

2.  Phong cách tư duy của Bác Hồ.

                  

 

Tác giả: Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Khổ sách  : 13x19cm,

Số  trang : 250 trang

Ký hiệu kho sách : LD81841

 

Nội dung: Phong cách tư duy của Hồ Chí Minh còn là sự gắn bó giữa ý chí, tình cảm cách mạng với tri thức khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người giàu trí tuệ mà còn là một người có tình cảm, có ý chí nghị lực phi thường. Ở Người, ý chí, tình cảm cách mạng và tri thức khoa học thống nhất trong tư duy, trong hành động và trong quá trình vạch ra đường lối cho cách mạng Việt Nam. Tư duy Hồ Chí Minh luôn có sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố cảm xúc, tình cảm với yếu tố trí tuệ, tri thức, kinh nghiệm, trong đó, yếu tố tri thức, trí tuệ là quan trọng nhất.

Phong cách tư duy của Hồ Chủ tịch được thể hiện qua 3 phần của cuốn sách:

          Phần I : Học tập phong cách tư duy của Bác Hồ,

         Phần II: Một số bài nói, bài viết và thư của bác Hồ thể hiện phong cách tư duy của người.

          Phần III : Những chuyện kể về phong cách tư duy của Bác Hồ.

3.  Phong cách làm việc của Bác Hồ

 

Tác giả: Phan Tuyết, Vũ Thị Thủy, Nguyễn Hoàng sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Khổ : 13x19cm.

Số trang : 250 trang

Ký hiệu kho sách : LD79935                  

 

Nội dung: Phong cách làm việc của Bác luôn là những bài học quý đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Chị thị số 05- CT/TW ngày 15 tháng 5 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuốn sách giới thiệu về Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ; Tác phẩm “sửa đổi lối làm việc của Bác Hồ; Những chuyện kể về phong cách làm việc của Bác Hồ.

4.  Phong cách nêu gương của Bác Hồ.           

 

Tác giả: Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn           Nhà xuất bản : Hồng Đức

 Năm xuất bản : 2018

 Khổ : 13x19cm.

 Số trang : 275 trang

Ký hiệu kho sách : LD79895

 

Nội dung: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hết sức quan tâm coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương, nói đi đôi với làm - một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

Cuốn sách được chia làm 3 phần :                                           

           Phần I : Học tập phong cách nêu gương của Bác Hồ.

           Phần II : Những lời bác dạy về bồi dưỡng đạo đức, phong cách đối với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

          Phần III : Những chuyện kể về phong cách nêu gương của Bác Hồ

5.  Phong cách diễn đạt của Bác Hồ.

 

Tác giả: Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

 Nhà xuất bản : Hồng Đức

 Năm xuất bản : 2018

 Khổ : 13x 19cm.

 Số trang : 263 trang

 Ký hiệu kho sách : LD79899 

 

Nội dung: Cuốn sách giới thiệu về Phong cách diễn đạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh là diễn đạt ngắn gọn. Ngắn gọn trong cách nói, cách viết theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về mặt nội dung thì phải cô đọng, hàm súc, ý nhiều lời ít, không có lời thừa, ý thừa, chữ thừa, mỗi câu, mỗi chữ có một ý nghĩa, có một mục đích, không phải rỗng tuếch. Tuy nhiên, theo quan điểm của Hồ Chí Minh, không phải nhất thiết cái gì cũng ngắn mới tốt, mà mục đích của việc nói ngắn, viết ngắn là để chữa cái bệnh “nói dài, viết rỗng”, tức là tùy thuộc điều kiện hoàn cảnh, đối tượng cụ thể quy định nói, viết ngắn hay dài, nhưng phải có nội dung. Mỗi câu, mỗi chữ phải chứa đựng một ý nghĩa, mang một nội dung nhất định, không dư thừa; nói đúng tư tưởng, phản ánh đúng nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

6.  Phong cách quần chúng của Bác Hồ.

 

Tác giả:  Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn      

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2018

Khổ : 13x19cm .

Số trang : 287 trang

Ký hiệu kho sách : LD79935

 

Nội dung: Hồ Chí Minh là người có phong cách rất đặc biệt để gần dân. Đó là phong cách cao thượng đến giản dị. Tiết kiệm và giản dị là phong cách nổi trội của Hồ Chí Minh. Vì vậy, dân được đến với người, được đứng bên người, được trò chuyện với người, như được trò chuyện với người hiền, người cha, người thân yêu nhất của mình. Cuốn sách giới thiệu những lời dạy của Bác Hồ về chăm lo lợi ích và đời sống của nhân dân; những chuyện kể về phong cách quần chúng của Bác Hồ và học tập phong cách quần chúng của Bác Hồ.

7.Phong cách sinh hoạt của Bác Hồ

 

Tác giả: Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

 Nhà xuất bản : Hồng Đức

 Năm xuất bản : 2018

 Khổ : 13x19cm.

 Số trang : 250 trang

 Ký hiệu kho sách : LD79935

         

Nội dung: Phong cách sinh hoạt của Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều nét đã trở thành huyền thoại. Đã có không biết bao nhiêu lời ca ngợi phong cách sinh hoạt của người. Đó là sự giản dị, thanh đạm, thanh cao trong sinh hoạt hàng ngày. Cuốn sách tập hợp một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách sinh hoạt của Người. Những chuyện kể về phong cách sinh hoạt của Bác. Học tập phong cách sinh hoạt của Bác Hồ trong thời đại ngày nay.

Bộ sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Trần Thị Hải

 

Phòng XDPT và PVLĐ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP