• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Chi bộ Thư viện tỉnh trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày xuất bản: 06/05/2020 7:33:12 SA

       

 Hằng năm, ngay sau khi được nghiên cứu, học tập các chuyên đề do Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Thư viện tỉnh đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Căn cứ vào kết quả học tập theo các chuyên đề chi bộ đã chỉ đạo hướng dẫn cho đảng viên, viên chức trong đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân và cam kết thực hiện các chuyên đề theo từng năm, chi bộ tập trung lãnh đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc hàng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức; là nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, đơn vị; thực hiện tốt phương châm học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như: tận tụy, trách nhiệm với công việc; đề cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đổi mới lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường đoàn kết nội bộ; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được coi là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

 

Chi bộ Thư viện tỉnh sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Chi bộ luôn quan tâm chú trọng đến việc học tập và làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan tiếp tục được duy trì và phát huy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, cơ quan và các tổ chức đoàn thể để tổ chức thực hiện. Chú trọng đến việc rèn luyện đạo đức tác phong, đổi mới phương thức công tác, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đã dành thời gian đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống và yêu cầu đảng viên thực hiện các quy định về đạo đức, lối sống đã xây dựng; nhắc nhở từng cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân; đánh giá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu các cá nhân đã hoàn thành tốt nội dung đăng ký học tập thì cần đăng ký học tập nội dung khác mà mình còn yếu, kém. Đồng thời trong sinh hoạt chuyên đề, chi bộ cũng tập trung nhiều buổi sinh hoạt về chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2019, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -Thành tựu và bài học kinh nghiệm (02/9/1969- 02/9/2019)”. Đây là chuyên đề hết sức có ý nghĩa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nhận thức cho đảng viên trong chi bộ, thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của các đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý đặc biệt là người đứng đầu nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng đảng tại chi bộ.

Bên cạnh đó Chi bộ thường xuyên chỉ đạo Công đoàn bộ phận, Chi đoàn thanh niên của đơn vị và viên chức trong cơ quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW và các quy định của Trung ương và của tỉnh theo yêu cầu đề ra. Chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể. Giai đoạn 1 (2016-2018) đăng ký Tập thể: Chi bộ Thư viện tỉnh Yên Bái “Mô hình tập thể điển hình tiên tiến”; Cá nhân: Đồng chí Lê Tú Anh – Bí thư chi bộ, Giám đốc Thư viện tỉnh Yên Bái “Gương cá nhân điển hình tiên tiến”. Giai đoạn 2 (2018-2020) đăng ký: Tập thể: Công đoàn bộ phận Thư viện tỉnh Yên Bái “Mô hình tổ chức đoàn thể điển hình tiên tiến”, Cá nhân: Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Cán bộ Phòng Tin học Thư viện tỉnh Yên Bái “Gương cá nhân điển hình tiên tiến”. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung về mô hình điển hình tiên tiến đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua hình thức sinh hoạt đảng, họp cơ quan, các tổ chức đoàn thể; vận động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện để quần chúng noi theo.

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với sự đoàn kết, phấn đấu liên tục của các đảng viên trong chi bộ, Chi bộ Thư viện tỉnh đã được Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, đánh giá, xếp loại Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiều năm, năm 2018 được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều được đánh giá đạt kết quả tốt trong việc làm theo Bác. Hàng năm 100% các đảng viên trong chi bộ đều được xếp loại Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi năm có từ 2 đến 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt năm 2018, Chi bộ Thư viện tỉnh được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái trao tặng Giấy chứng nhận “ Tập thể điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018. Đồng chí Bí thư Chi bộ được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Giai đoạn 2016 - 2018”. Năm 2019, Chi bộ Thư viện tỉnh được Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Yên Bái trao tặng Giấy khen     “ Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình tiên tiến Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2020, Chi bộ tiếp tục đề nghị Đảng ủy cấp trên khen thưởng 01 cá nhân điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Có thể nói những kết quả Chi bộ Thư viện tỉnh đạt được trong những năm qua mới chỉ là bước đầu, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Chi bộ Thư viện tỉnh xác định:

Một là: Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và có giải pháp khắc phục  những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Hai là: Tăng cường và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ba là: Xây dựng, tổng kết và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh động viên, và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình

Bốn là: Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng, theo dõi quá trình phấn đấu của các tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện và nâng cao vai trò trong thực tiễn.

Năm là: Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị,.

Sau gần 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính, trong xây dựng và thực hiện các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan ngày càng được nâng cao; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng và ý thức tự rèn luyện tu dưỡng về phẩm chất đạo đức của đảng viên trong chi bộ từng bước được nâng lên; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.​

 
        

                                                              Lê Tú Anh

Giám đốc Thư viện - Bí thư Chi bộ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP