• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội
Ngày xuất bản: 11/02/2020 3:14:03 SA

 

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức triển lãm sách với chủ đề: "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ  Đại hội đến Đại hội" tại phòng Trưng bày triển lãm của thư viện.

 

 

 

Triển lãm trưng bày hơn 300 đầu sách, báo, ảnh… đã tái hiện sinh động chiều dài 90 năm lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện Đảng ta; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 12 kỳ Đại hội; những dấu mốc quan trọng và những thành tựu vẻ vang của đất nước. Ngoài ra, Triển lãm còn giới thiệu một số hồi ký và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của các vị lãnh đạo Đảng qua các thời kỳ cùng nhiều bài viết, bài nói chuyện đã được tập hợp và in thành sách.

Nội dung tài liệu được trưng bày trong triển lãm gồm: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội.

Thông qua triển lãm sách, bạn đọc và nhân dân có cơ hội hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và những bài học đúc kết từ sau 30 năm đổi mới, phát triển đất nước vừa là hành trang, vừa là nguồn lực quý báu động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

Triển lãm mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 15/01 - 25/3/2020 tại Thư viện tỉnh Yên Bái

 

Trần Thị Thủy

Phòng Phục vụ bạn đọc 

                                                     

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP