• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 Toàn cảnh Thư viện tỉnh Yên Bái

 

 

 

- Thư viện tỉnh Yên Bái thành lập tháng 5 năm 1959.

- Tháng 8 năm 1978 hợp nhất với Thư viện tỉnh Lào Cai và Thư viện tỉnh Nghĩa Lộ thành Thư viện tỉnh Hoàng Liên Sơn.

- Tháng 10 năm 1991 sau khi chia tách tỉnh, trở lại với tên gọi Thư viện tỉnh Yên Bái đến hiện nay.

- Tên gọi chính thức: THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI

- Tên giao dịch quốc tế: LIBRARY OF YEN BAI PROVINCE

- Địa chỉ thư viện: Số 36 – đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 02163.852.393

- Website:           thuvientinhyenbai.gov.vn 

- Email:               Thuvientinhyenbai@gmail.com  

GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Bà ĐỒNG THỊ HỒNG HẠNH
     - Chịu trách nhiệm trước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về toàn bộ hoạt động của Thư viện tỉnh; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Vụ Thư viện thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     - Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Thư viện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thư viện được quy định trong Quyết định số 2876/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái; Quyết định số 67/QĐ-VHTTDl ngày 29/3/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái; Quyết định số 01/QĐ-TVT, ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Thư viện tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thư viện tỉnh Yên Bái và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp có sự điều chỉnh, thay đổi một phần hoặc toàn bộ nội dung các văn bản pháp luật liên quan thì thực hiện theo các văn bản đã thay đổi hoặc văn bản có hiệu lực cao hơn.

     - Trực tiếp chỉ đạo phụ trách một số lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ, giải quyết các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động Thư viện tỉnh; Công tác thi đua, khen thưởng; Quy chế dân chủ; Công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin; Bổ sung, xây dựng vốn tài liệu thư viện; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức…

     - Chủ tịch Hội đồng của Thư viện: Thi đua khen thưởng, kỷ luật; nâng lương; sáng kiến.

     - Chủ tài khoản kinh phí hoạt động thường xuyên và các kinh phí khác của Thư viện tỉnh. 

       ĐT: 02163.852196  

      Email: dongthihonghanh@yenbai.gov.vn 

2. Phó Giám đốc: Bà LÊ THỊ THU HƯỜNG   

    - Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-TVT, ngày 03 tháng 01 năm 2022 của Thư viện tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thư viện tỉnh Yên Bái.  

     - Được Giám đốc ủy quyền giải quyết các công việc hàng ngày của cơ quan khi Giám đốc Thư viện đi công tác vắng. 

     - Giúp Giám đốc Thư viện tỉnh phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực nghiệp vụ thư viện: Xử lý kỹ thuật tài liệu; Công tác thông tin tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu của thư viện; Tổ chức các hoạt động thu hút và phục vụ bạn đọc tại thư viện tỉnh.

     - Thẩm định nội dung văn bản của các phòng được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

     - Trực tiếp phụ trách: Phòng Nghiệp vụ, Phòng Công tác bạn đọc.

       ĐT:  02163.858848

      Email: lethithuhuong@yenbai.gov.vn

3. Phó Giám đốc: Ông NGUYỄN XUÂN THỦY 

     - Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc theo quy định tại Quyết định số 01/QĐ-TVT, ngày 03 tháng 01năm 2022 của Thư viện tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thư viện tỉnh Yên Bái; 

     - Giúp Giám đốc Thư viện phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác thuộc lĩnh vực xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cấp huyện và tủ sách cơ sở trong toàn tỉnh, chỉ đạo điều hành hoạt động của xe thư viện lưu động; Công tác đào tạo, bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cơ sở; Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; An ninh trật tự; Phòng chống thiên tai của đơn vị.

     - Thẩm định nội dung văn bản của các phòng được phân công phụ trách và thay mặt Giám đốc ký ban hành một số văn bản liên quan đến lĩnh vực công tác được giao phụ trách.

     - Trực tiếp phụ trách: Phòng Xây dựng phong trào. 

     - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Thư viện về một số nhiệm vụ khác khi được phân công.  

       ĐT:  02163.893966

       Email:  nguyenxuanthuy1@yenbai.gov.vn  

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

     - Thu thập, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thành văn của dân tộc, đặc biệt là vốn tài liệu địa phương.

     - Ứng dụng các chuẩn quốc tế về nghiệp vụ thư viện để đẩy nhanh quá trình hội nhập với các thư viện trong và ngoài nước. 

     - Xây dựng Thư viện tỉnh Yên Bái trở thành trung tâm thông tin của tỉnh, là môi trường học tập liên tục, suốt đời cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

     - Phát triển đa dạng các dịch vụ phục vụ bạn đọc, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của đa số người dân trong tỉnh; Là nguồn lực của tỉnh giúp nâng cao dân trí, phổ cập giáo dục cộng đồng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân trong tỉnh. 

     - Phát triển Thư viện tỉnh Yên Bái theo hướng Truyền thống - Hiện đại - Thư viện số. 

     - Mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ nguồn lực và đào tạo cán bộ. 

     - Thực hiện tốt vai trò, chức năng là Thư viện trung tâm của tỉnh, nâng cao chất lượng nghiệp vụ của hệ thống thư viện trên địa bàn.  

CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHÍNH 

1. Xây dựng kho tài liệu phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức để phục vụ cán bộ, nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là xây dựng kho tài liệu địa chí phục vụ bạn đọc tìm hiểu về tỉnh Yên Bái. 

2. Tổ chức bộ máy tra cứu tài liệu khoa học, hiện đại, thuận tiện phục vụ bạn đọc. 

3. Tổ chức phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh: Phòng đọc tổng hợp, phòng mượn tự chọn, phòng báo – tạp chí, phòng địa chí, phòng đa phương tiện, phòng thiếu nhi, phòng trưng bày – triển lãm tài liệu. 

4. Tổ chức các hoạt động phục vụ ngoài thư viện bằng xe thư viện lưu động.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu tài liệu và các nguồn lực thông tin của thư viện, quảng bá hoạt động của thư viện... đẩy mạnh phong trào vận động đọc sách báo tại địa phương.

6. Hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.

7. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện trong và ngoài hệ thống trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

8. Tham gia, đóng góp tích cực vào các hoạt động của Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc và sự phát triển của hệ thống thư viện công cộng Việt Nam. 

9. Triển khai các hoạt động hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài để phát triển sự nghiệp thư viện trong tỉnh.

Ngoài các hoạt động chuyên môn chính, Thư viện tỉnh Yên Bái còn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác trên lĩnh vực thư viện trong và ngoài nước. Hiện nay, Thư viện tỉnh Yên Bái đang tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các Dự án hợp tác với tỉnh Val de Marne (Cộng hòa Pháp): Dự án “Xe thư viện lưu động”, “Phòng đa phương tiện”, “Phục chế, bảo quản, số hóa tài liệu cổ”, “Đào tạo nguồn nhân lực”...   

CƠ SỞ VẬT CHẤT

       - Những năm đầu mới thành lập, Thư viện tỉnh Yên Bái có trụ sở làm việc tại đường bờ sông (nay là đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Đây là khu nhà được xây dựng cho Thư viện tỉnh Yên Bái từ năm 1964.

        - Sau khi hợp nhất thành Thư viện tỉnh Hoàng Liên Sơn, trụ sở làm việc được chuyển vào km5 (thuộc trung tâm tỉnh lị), bố trí nơi làm việc cho cán bộ và phục vụ bạn đọc tại 03 địa điểm:

1. Trung tâm Phát hành sách và Sở Văn hóa – Thông tin cũ (nay là khu vực Trung tâm Hội nghị tỉnh)

2. Một phòng phục vụ bạn đọc tại Khách sạn Hào Gia.

3. Bộ phận phục vụ thiếu nhi tại Trung tâm giáo dục cũ (nay là Đảng ủy khối cơ quan dân chính Đảng tỉnh)

        - Tháng 11/1995, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở VHTT, Thư viện tỉnh Yên Bái được khởi công xây dựng. Tháng 11/1996, Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 1.830m2, nhà mái bằng 3 tầng. Tổng mức đầu tư xây dựng: 3.558.000.000 đồng. 

         - Năm 2010 - 2012 Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục được thực hiện Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trụ sở Thư viện tỉnh. Hiện nay, Công trình đang được triển khai thực hiện tạo điều kiện thuận lợi cho Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức tốt các hoạt động phục vụ bạn đọc tại thư viện.

   CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và xây dựng, tổ chức các hoạt động thư viện địa phương, nhiều năm liên tục Thư viện tỉnh Yên Bái đã được tặng cờ, bằng khen của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Yên Bái.

     - Năm 2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

     - Năm 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.  

     - Năm 2012 được Bộ VHTTDL tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc ngành Thư viện  

     - Năm 2013 được UBND tỉnh tặng Bằng khen  

     - Năm 2014 được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen.   

     - Năm 2015 được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

     - Năm 2016 Bằng khen UBND tỉnh  

     - Năm 2017 Tập thể Lao động xuất sắc

     - Năm 2018 Bằng khen UBND tỉnh

     - Năm 2019 Bằng khen UBND tỉnh

     - Năm 2020 Thư viện tỉnh Yên Bái được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương; Năm 2020, Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục được Bộ VHTTDL tặng Bằng khen đã có thành tích trong thực hiện Đề án "Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" giai đoạn 2014-2020.  

      Nhiều năm liên tục được tặng Bằng khen của Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Yên Bái về thành tích: Xây dựng và tổ chức hoạt động hệ thống thư viện công cộng, công tác phục vụ bạn đọc, công tác phục vụ thiếu nhi, tổ chức các hoạt động VHTT tại cơ sở, Liên hoan cán bộ thư viện xuất sắc, Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách, tham gia tích cực vào các hoạt động của Liên hiệp Thư viện miền núi phía Bắc và hệ thống thư viện công cộng....

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP