• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

Thư viện thị xã Nghĩa Lộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao thị xã Nghĩa Lộ. Thư viện thị xã được bố trí trong thiết chế của Trung tâm văn hóa thị xã, nằm giữa trung tâm thị xã.

 

         * Thời gian thành lập:   Năm 1976

 

            * Vốn tài liệu:                 - Sách: 1.625 bản

                                                    - Báo, tạp chí:   tên

 

            * Thẻ bạn đọc/năm: 20 thẻ

 

            * Lượt bạn đọc/năm: 250 lượt

 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 600 lượt

 

            * Tủ sách cơ sở:  3  tủ ;  

 

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 2 điểm

 

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

 

            * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP