• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

Thư viện thị xã Nghĩa Lộ trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ. Thư viện thị xã được bố trí làm việc tại Trung tâm văn hóa thị xã với diện tích 80m2, nằm giữa trung tâm thị xã.

           * Thời gian thành lập:   Năm 1976

            * Vốn tài liệu:              - Sách: 3.500 bản

                                          

            * Thẻ bạn đọc/năm: 75 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 3.800 lượt

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 5.435 lượt

            * Tủ sách cơ sở:  3  tủ ;  

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 2 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 10 điểm

            * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học)

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP