• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

Thư viện huyện Văn Yên trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên. Thư viện huyện có thiết chế độc lập nằm giữa Trung tâm huyện rất thuận lợi cho việc phục vụ bạn đọc. Năm 2001, Thư viện huyện được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa và các nguồn đối ứng của tỉnh Yên Bái.

            * Thời gian thành lập:      Năm 1965

            * Vốn tài liệu:                   - Sách: 13.148 bản

                                                  - Báo, tạp chí:  10 tên

            * Thẻ bạn đọc/năm: 300 thẻ

            * Lượt bạn đọc/năm: 7.000 lượt 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 10.000 lượt

            * Tủ sách cơ sở:  25  tủ

            * Thư viện xã: 1 (Xã Đại Phác)

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 6 điểm

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 10 điểm 

            * Số lượng cán bộ: 02 người (trung cấp).

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP