• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

          Thư viện huyện Trấn Yên trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện Trấn Yên.


            * Thời gian thành lập: Năm 1976

 

            * Vốn tài liệu:             - Sách: 10.947 bản

                                                 - Báo, tạp chí:  15 tên

 

            * Thẻ bạn đọc/năm: 200 thẻ

 

            * Lượt bạn đọc/năm: 8.000 lượt

 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 18000 lượt

 

            * Tủ sách cơ sở:   17  tủ.

 

            * Điểm luân chuyện của Thư viện tỉnh: 2 điểm

 

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

 

            * Số lượng cán bộ: 02 người (1trung cấp; 1 đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP