• Loading...
Thư viện là kho tàng chứa tất cả của cải tinh thần của loài người (G.V.Leibniz). Sách làm cho trí tuệ con người sâu sắc và sáng sủa hơn (G.Letxinh).
 

 Thư viện huyện Trạm Tấu trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin & Thể thao huyện Trạm Tấu. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

 

            * Vốn tài liệu:                        - Sách: 9.054 bản

                                                            - Báo, tạp chí:  5 tên

 

            * Thẻ bạn đọc/năm: 30 thẻ

 

            * Lượt bạn đọc/năm: 6000 lượt

 

            * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 6500 lượt

 

            * Tủ sách cơ sở:   7  tủ

 

            * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 4 điểm

 

            * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

 

            * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP