• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

 

Thư viện huyện Trạm Tấu trực thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu. Thư viện huyện được bố trí trong thiết chế của Trung tâm.

         * Thời gian thành lập:         Năm 1995

         * Vốn tài liệu:                        - Sách: 9.054 bản

                                                     - Báo, tạp chí:  5 tên

          * Thẻ bạn đọc/năm: 30 thẻ

          * Lượt bạn đọc/năm: 6000 lượt

          * Lượt sách, báo luân chuyển/năm: 6500 lượt

          * Tủ sách cơ sở:   7  tủ

          * Điểm luân chuyển của Thư viện tỉnh: 4 điểm

          * Điểm phục vụ của Xe Thư viện lưu động: 6 điểm

          * Số lượng cán bộ: 01 người (Đại học).

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP