• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 

1. Thư viện tỉnh Yên Bái là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Thư viện Quốc gia Việt Nam, là thành viên của Liên hiệp thư viện các tỉnh miền núi phía Bắc và nằm trong hệ thống thư viện công cộng của cả nước.  

2. Thư viện tỉnh Yên Bái có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

             Tên giao dịch, đối ngoại của Thư viện tỉnh Yên Bái: "Library of Yen Bai Province"

Chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh Yên Bái được quy định theo

PHÁP LỆNH THƯ VIỆN như sau:

Điều 1. Thư viện có chức năng, nhiệm vụ giữ gìn di sản thư tịch của dân tộc; thu thập, tàng trữ, tổ chức việc khai thác và sử dụng chung vốn tài liệu trong xã hội nhằm truyền bá tri thức, cung cấp thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân; góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 13. Thư viện có các nhiệm vụ sau đây:

1. Đáp ứng yêu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc trong việc sử dụng vốn tài liệu thư viện và tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức;

2. Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ vốn tài liệu; bảo quản vốn tài liệu và thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy chế của thư viện;

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện, tham gia xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, báo trong nhân dân;

4. Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học;

5. Thực hiện sự liên thông giữa các thư viện trong nước; hợp tác, trao đổi tài liệu với thư viện nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

Điều 18.

1. Thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập giữ vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn.

2. Ngoài những nhiệm vụ và quyền quy định tại Điều 13 và Điều 14 của Pháp lệnh này, thư viện do Uỷ ban nhân dân các cấp thành lập còn có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng và bảo quản vốn tài liệu của địa phương và về địa phương;

b) Tham gia xây dựng thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện, tủ sách cơ sở. 

Căn cứ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện, nhiệm vụ cụ thể của thư viện cấp tỉnh được cụ thể hóa như sau: 

 Điều 6. ...Nhiệm vụ cụ thể của thư viện cấp tỉnh:

1. Thư viện cấp tỉnh

a) Sưu tầm, bảo quản vốn tài liệu cổ, quý hiếm hiện có ở địa phương; thu thập, tàng trữ, bảo quản tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương; tổ chức phục vụ bạn đọc vốn tài liệu này nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển địa phương;

Sở Văn hóa - Thông tin sau khi thu nhận lưu chiểu các xuất bản phẩm địa phương theo quy định của Luật Xuất bản, có trách nhiệm chuyển giao cho thư viện cấp tỉnh mỗi tên tài liệu ít nhất 01 bản;

b) Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; xây dựng vốn tài liệu luân chuyển, tổ chức việc luân chuyển sách, báo xuống các thư viện cấp huyện, thư viện cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn;

c) Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; phối hợp hoạt động, trao đổi tài liệu với các thư viện do cơ quan, tổ chức của địa phương thành lập.

Điều 9. Nhiệm vụ của thư viện

1. Tổ chức phục vụ cho các đối tượng bạn đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện; bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện sống, làm việc và học tập của mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tài liệu ngoài thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sử dụng thư viện; không đặt ra những quy định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc.

2. Phát triển vốn tài liệu phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện. Thực hiện theo định kỳ việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng, các tài liệu hư nát không thể phục hồi; trừ những tài liệu quý hiếm được công nhận là di sản văn hóa thì được xử lý, bảo quản theo Luật Di sản Văn hóa. Tiêu chuẩn và thủ tục thanh lọc tài liệu do Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Bộ Tài chính quy định.

3. Phổ biến rộng rãi, kịp thời vốn tài liệu thư viện bằng các hình thức thông tin thư mục, hướng dẫn tra cứu và các hình thức thông tin, tuyên truyền khác, phát huy triệt để nội dung vốn tài liệu hiện có trong thư viện phục vụ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của ngành, của địa phương.

4. Xử lý thông tin, biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của thư viện.

5. Mở rộng sự liên thông giữa các thư viện trong nước và nước ngoài bằng việc nối mạng máy tính, mượn, trao đổi tài liệu.

6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; tạo điều kiện thuận lợi cho người làm công tác thư viện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin để hiện đại hóa hoạt động thư viện.

8. Bảo quản vốn tài liệu, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các tài sản khác của thư viện 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

THƯ VIỆN TỈNH

----------

Số: 06/ QĐ- TV

-----------------

Yên Bái , ngày 17 tháng 01 năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và biên chế của các Phòng chuyên môn trực thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái

                                                          GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI

                  Căn cứ Pháp lệnh Thư viện, ngày 28 tháng 12 năm 2000;

               Căn cứ Nghị định số 72/2002/NĐ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện;

             Căn cứ Quyết định số 16/2005/QĐ-BVHTT, ngày 04/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin Ban hành Quy chế mẫu Tổ chức và hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

             Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 15/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ tỉnh Yên Bái;

             Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-VHTTDL, ngày 08/4/2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Thư viện tỉnh Yên Bái;

                Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Thư viện tỉnh trong giai đoạn 2011 - 2012 và những năm tiếp theo;

                Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Thư viện tỉnh Yên Bái:

 

            Từ năm 2011, Thư viện tỉnh Yên Bái có tổng số biên chế và hợp đồng là 29 CCVC. Cơ cấu bộ máy hoạt động của đơn vị được tổ chức như sau:

            1. Ban Giám đốc:                                                               03 người

            2. Phòng Hành chính – Tổng hợp:                                 05 người

            3. Phòng Nghiệp vụ:                                                          04 người

            4. Phòng Phục vụ:                                                              06 người

            5. PhòngTin học:                                                                04 người

            6. Phòng Địa chí:                                                               03 người

            7. Phòng Xây dựng phong trào - Phục vụ lưu động:   05 người

Điều 2. Nhiệm vụ của các Phòng chuyên môn trực thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái được phân công cụ thể như sau:

1. Ban Giám đốc có nhiệm vụ:

 - Điều hành và quản lý mọi hoạt động của cơ quan theo quy định về phân cấp quản lý của Nhà nước, của UBND tỉnh Yên Bái, của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, của Vụ Thư viện. Ban Giám đốc Thư viện tỉnh gồm có 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc.

            - Giám đốc là người đứng đầu thư viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về mọi hoạt động của thư viện và việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

            - Phó giám đốc giúp giám đốc trong công tác lãnh đạo thư viện, phụ trách các lĩnh vực công tác do giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước giám đốc về các nhiệm vụ được phân công.

2. Phòng Hành chính – Tổng hợp có nhiệm vụ:

 - Xây dựng kế hoạch tài chính – kế toán; thực hiện các công việc về kế toán, tổ chức, kế hoạch, thi đua, kho, quỹ, văn thư lưu trữ, hành chính quản trị...; thực thi các hoạt động đối nội, đối ngoại của đơn vị.

- Cung ứng vật tư, trang thiết bị  cho các hoạt động sự nghiệp và các hoạt động nội bộ của thư viện.

- Quản lý kho sách dự trữ của thư viện.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được phân công. 

3. Phòng Nghiệp vụ có nhiệm vụ:

 - Bổ sung, xây dựng vốn tài liệu thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm và từ các nguồn khác như: nhận lưu chiểu, biếu tặng, tài trợ, trao đổi... phù hợp với nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và của đất nước.

- Thực hiện các chu trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu nhập vào thư viện theo đúng yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, tổ chức thành các kho tư liệu phục vụ các đối tượng bạn đọc của tỉnh; xây dựng các CSDL: sách, thiếu nhi...; in các loại phích mục lục của Thư viện tỉnh.

- Tổ chức hệ thống tra cứu tài liệu khoa học, hiện đại, thuận tiện phục vụ việc tìm tin của bạn đọc. Trực tiếp tổ chức và quản trị mục lục công vụ của thư viện.

- Phân bổ sách báo theo chương trình mục tiêu của các cấp cho hệ thống thư viện cấp huyện và tủ sách cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thư viện trên địa bàn.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ thư viện, xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện ở địa phương. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

4. Phòng Phục vụ bạn đọc có nhiệm vụ:

 - Quản lý, bảo vệ và khai thác vốn tài liệu có trong thư viện, đáp ứng nhu cầu về sử dụng vốn tài liệu của các đối tượng bạn đọc đến sử dụng thư viện thông qua hệ thống các phòng phục vụ như: phòng đọc tổng hợp, phòng báo tạp chí, phòng mượn, phòng thiếu nhi..., đảm bảo khai thác có hiệu quả cao nhất vốn tài liệu được nhập vào thư viện.

- Vận động, theo dõi và quản lý tốt bạn đọc đến thư viện. Nghiên cứu nhu cầu, sở thích của bạn đọc để có biện pháp đáp ứng cao nhất nhu cầu về sách báo cho từng đối tượng.

- Tuyên truyền trực quan vốn tài liệu có trong thư viện (trưng bày, triển lãm sách báo) phục vụ các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, của đất nước.

- Quản trị hệ thống mục lục tra cứu đã được xây dựng tại các phòng phục vụ bạn đọc và có trách nhiệm hướng dẫn bạn đọc tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu thư viện, cách thức sử dụng các công cụ này trong việc tìm tin.

 - Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực tổ chức phục vụ bạn đọc, các biện pháp thu hút bạn đọc đến sử dụng thư viện. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

 5. Phòng Tin học có nhiệm vụ:

 - Nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, xây dựng cổng thông tin điện tử cho thư viện.

-  Quản trị hệ thống mạng và các cơ sở dữ liệu của Thư viện tỉnh.

- Quản lý, bảo trì, bảo dưỡng máy tính, máy in và các trang thiết bị hiện đại khác của đơn vị.

- Biên soạn các ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục phục vụ các đối tượng bạn đọc từ tỉnh đến cơ sở.

- Tổ chức quản lý, khai thác phòng đa phương tiện phục vụ bạn đọc.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về lĩnh vực tin học hoá hoạt động thư viện. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

 6. Phòng Địa chí có nhiệm vụ:

 - Sưu tầm, xử lý, bảo quản, khai thác và tổ chức phục vụ vốn tài liệu địa chí của thư viện tỉnh.

- Xây dựng CSDL địa chí; Tổ chức và quản trị hệ thống tra cứu tài liệu địa chí khoa học, thuận tiện phục vụ bạn đọc.

- Tổ chức các hình thức thông tin tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu địa chí và công tác địa chí của thư viện tới các đối tượng bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về công tác địa chí của thư viện tỉnh. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

7. Phòng Xây dựng phong trào - Phục vụ lưu động có nhiệm vụ:

 - Quản lý, xử lý kỹ thuật, bảo quản kho sách lưu động của Thư viện tỉnh. Xử dụng vốn tài liệu của kho lưu động phục vụ các cơ sở trong tỉnh; Thực hiện luân chuyển sách đến các thư viện cấp huyện theo chương trình mục tiêu hàng năm của Thư viện tỉnh.

 - Chịu trách nhiệm vận hành xe; quản lý, bảo vệ, bảo quản các trang thiết bị, máy móc và tài sản được trang bị trên xe. Mọi trường hợp thay thế, sửa chữa phải báo cáo với phòng Hành chính – Tổng hợp và được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động ngắn hạn và dài hạn, lịch phục vụ cho xe thư viện lưu động; chủ động liên hệ với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để phối hợp mở các điểm phục vụ tại cơ sở và tổ chức phục vụ nhu cầu thông tin, sách báo của cán bộ nhân dân trong tỉnh đạt hiệu quả cao; thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên, định kỳ về hoạt động của xe thư viện lưu động với cấp quản lý trực tiếp.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về hoạt động phục vụ lưu động.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện công cộng tại địa phương. Chỉ đạo, hư­ớng dẫn và kiểm tra hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hệ thống thư­ viện cấp huyện, tủ sách công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham mưu cho lãnh đạo thư viện về công tác xây dựng phong trào và phục vụ lưu động. Tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, xây dựng các đề án, dự án thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Các phòng chuyên môn trực thuộc Thư viện tỉnh Yên Bái được quy định tại điều 1 và điều 2 căn cứ Quyết định thi hành./.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

 

       (Đã ký) 

   Lê Tú Anh

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP