• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 

TRIỂN LÃM TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

Chủ đề: “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI – CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG”

 

        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: Mỗi công dân Việt Nam cần: “Biết ham học… Biết rồi, ta học thêm… học không bao giờ hết. Người có học mới có tiến bộ. Càng học càng tiến bộ”, mỗi người đều “Phải biết tự động học tập” ; “phải học nữa, học mãi trong khi đi làm việc” .“Trai, gái, trẻ, già, cán bộ, công nhân đều phải học cả” .“Còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động cách mạng”. Người căn dặn: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân; học tập trong việc làm hàng ngày, trong việc lớn cũng như việc nhỏ, việc cao cũng như việc thấp; vừa làm vừa học…”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh: Học tập suốt đời để luôn tiến bộ, để phụng sự nhân dân tốt hơn.

Quán triệt sâu sắc và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm nhất quán của Đảng về xây dựng xã hội học tập. Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản nhằm tạo đột phá đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Xây dựng xã hội học tập nhằm phát huy tối đa nhân tố con người, nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Xây dựng xã hội học tập thành công gắn với việc mỗi công dân xác định đúng đắn mục đích tự học suốt đời là để không ngừng tiến bộ. Học để làm việc tốt hơn. Học để thêm yêu nước, yêu Đảng, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Học để có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Học để tu dưỡng đạo đức bản thân, gia đình, dòng họ, để hiểu biết và xây dựng truyền thống văn hóa dân tộc. Học để tin tưởng vào tương lai đất nước, tin tưởng vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” và Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, Thư viện tỉnh trưng bày triển lãm, giới thiệu tài liệu trực truyến với Chủ đề: “Học tập suốt đời – Chìa khoá thành công.”

Tài liệu triển lãm được lựa chọn và giới thiệu tới bạn đọc gồm 3 phần:

Phần 1. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh – Quan điểm của Đảng và nhà nước ta về vấn đề học tập, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Phần 2. Những tấm gương tự học.

Phần 3. Học tập suốt đời – Chìa khoá thành công.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

 

Click vào từng ẢNH để xem chi tiết

 

 

·

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP