• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
SÁCH LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NĂM 2018
Ngày xuất bản: 23/07/2018 8:17:27 SA

 1.LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG

 
 
 
 
 

                       Nhà xuất bản: Lao động

                 Năm xuất bản : 2017

                 Số trang: 111trang

                 Ký hiệu kho:

                 LD81884, LD81885,LD81886,LD81887, LD81888

                 TC3100, MT44522,MT44523,MT44524

 

 

 

 

 

 

          Nội dung: Luật Quản lý Ngoại thương được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2018. Luật gồm 18 chương, 113 điều:

Chương I : Những quy định chung

Chương II : Các biện pháp hành chính

Chương III: Các biện pháp kỹ thuật, kiểm dịch

Chương IV: Biện pháp phòng vệ thương mại

Chương V : Biện pháp kiểm soát khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương

Chương VI : Các biện pháp phát triển hoạt động ngoại thương

Chương VII : Giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương

Chương VIII : Điều khoản thi hành

 

2. LUẬT DU LỊCH (SỬA ĐỔI)                                             

                   

 

 

                    Nhà xuất bản: Lao động

                    Năm xuất bản: 2017

                    Số trang: 82 trang

                    Ký hiệu kho:

                     LD81894, LD81895,LD81896,LD81897, LD81898

                     TC3107, MT44543,MT44544,MT44545

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung: Luật Du lịch ban hành năm 2005, được Quốc hội khóa XIV sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật Du lịch (sửa đổi) gồm 9 chương, 78 điều:                                                                       

         Chương I : Những quy định chung

         Chương II : Khách du lịch

       Chương III : Tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch

        Chương IV: Điểm du lịch, khu du lịch

        Chương V : Kinh doanh du lịch

        Chương VI : Hướng dẫn viên du lịch

        Chương VII : Xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch

        Chương VIII : Quản lý nhà nước về du lịch

        Chương IX : Điều khoản thi hành

 

3. LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ  (SỬA ĐỔI)                                

           

 

 

              Nhà xuất bản: Lao động

              Năm xuất bản: 2017

              Số trang: 50 trang

              Ký hiệu kho:

              LD81909, LD81910, LD81911, LD81912, LD81913

              TC3104, MT44534, MT44535, MT44536

 

 

 

 

 

 

Nội dung: Luật Trợ giúp pháp lý ban hành năm 2006, được Quốc hội khóa XIV sửa đổi thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) gồm 8 chương, 48 điều :

         Chương I : Những quy định chung

        Chương II : Người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý

        Chương III : Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của tổ chức   thực hiện trợ giúp pháp lý

        Chương IV : Người thực hiện trợ giúp pháp lý, quyền, nghĩa vụ của người thực hiện trợ giúp pháp lý

       Chương V : Phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý

       Chương VI : Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối  với hoạt động trợ giúp pháp lý

       Chương VII : Giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp

 

4. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC (SỬA ĐỔI)

                                               

       

 

 

             Nhà xuất bản: Lao động

             Năm xuất bản: 2017

             Số trang: 111trang

             Kí hiệu kho:

             LD81904, LD81905, LD81906, LD81907, LD81908

             TC3098, MT44516, MT44517, MT44518

 

 

 

 

 

Nội dung: Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước ban hành năm 2009, được Quốc hội khóa XIV sửa đổi thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 78 điều:

         Chương I: Những quy định chung

         Chương II : Phạm vi trách bồi thường của nhà nước

        Chương III : Thiệt hại được bồi thường

        Chương IV : Cơ quan giải quyết bồi thường

        Chương V : Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường

        Chương VI : Kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả

        Chương VII : Trách nhiệm hoàn trả

       Chương VIII : Trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước

 

5. LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI)

                               

                 

 

 

                   Nhà xuất bản: Lao động

                    Năm xuất bản: 2017

                    Số trang: 78trang

                    Kí hiệu kho :

                    LD81869, LD81870, LD81871, LD81872, LD81873

                    TC3106, MT44540, MT44541, MT44542

 

 

 

 

 

Nội dung: Luật Chuyển giao công nghệ ban hành năm 2006,  được Quốc hội khóa XIV sửa đổi thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) gồm 6 chương , 60 điều:

         Chương I: Những quy định chung

         Chương II: Thẩm định công nghệ dự án đầu tư

         Chương III : Hợp đồng chuyển giao công nghệ       

        Chương IV: Biện pháp khuyến khích chuyển giao công nghệ, phát triển  thị trường khoa học và công nghệ

        Chương V : Quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ

        Chương VI : Điều khoản thi hành

 

6. LUẬT THỦY LỢI             

                                                                  

           

 

 

               Nhà xuất bản: Lao động

               Năm xuất bản: 2017

               Số trang: 75trang

               Kí hiệu kho: 

                LD81899, LD81900, LD81901, LD81902, LD81903

                TC3105, MT44537, MT44538, MT44539

 

 

 

 

 

Nội dung: Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Luật thủy lợi gồm 10 chương, 60 điều:

           Chương I : Những quy định chung

          Chương II : Điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch thủy lợi

          Chương III : Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

          Chương IV : Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và vận hành hồ chứa thủy điện phục vụ thủy lợi

          Chương V : Dịch vụ thủy lợi

         Chương VI : Bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi

         Chương VII : Thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

         Chương VIII : Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thủy lợi

         Chương IX : Trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi

         Chương X : Điều khoản thực thi

          Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc !

                                                                                       

                                                                                  Lù Thị Hải Yến

                                                                                                  Phòng XDPT&PVLĐ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP