• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước
Ngày xuất bản: 21/01/2022 8:40:30 SA

         Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 90 năm qua, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, nhiều thử thách cam go, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta, dân tộc ta có được hôm nay là minh chứng sinh động, hùng hồn khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử và truyền thống cách mạng Việt Nam và một số vấn đề lý luận căn cốt trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Năm 2021, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bạn đọc cuốn sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước”, tác giả GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, với độ dày 747 trang, khổ 16x24cm.

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu của tác giả tại các hội thảo khoa học, hội thảo kỷ niệm, cùng một số bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay. Sách được kết cấu gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phần thứ hai: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Phần thứ ba: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.

Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Ký hiệu phân loại của sách: 324.2597075

Số đăng kí cá biệt: VT8754

Nguyễn Thị Hồng Điểm

Phòng Nghiệp vụ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP