• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
Hội nghị tổng kết công tác Thư viện năm 2020
Ngày xuất bản: 11/01/2021 8:41:24 SA

 
                Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kế hoạch công tác năm  của đơn vị. Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Thư viện Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí  Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Hội nghị được đón tiếp các đại biểu đại diện phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn thể viên chức trong đơn vị.
Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hòa chung với không khí thi đua phấn đấu lao động của toàn ngành, Thư viện tỉnh Yên Bái đã tổ chức, triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác bám sát nhiệm vụ chính trị - văn hóa – xã hội của Trung ương và địa phương. Thông qua các hoạt động Thư viện tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng - pháp luật của Nhà nước, chuyển tải tri thức đến với mọi tầng lớp nhân dân góp phần tác động tích cực vào các mặt của đời sống xã hội
Trong năm đơn vị đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19  tập trung thực hiện cáchoạt động phát triển sự nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh thông qua công tác truyền thông vận động,  phục vụ bạn đọc, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thư viện cấp huyện và hỗ trợ thư viện các trường Tiểu học và trung học cơ cơ sở xây dựng thư viện nhà trường, tổ chức tuần lễ học tập suốt đời…Thực hiện các chương trình phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo, Bưu điện tỉnh, Đoàn khối các cơ quan doanh nghiệp tỉnh, Trại giam Hồng Ca. Kết quả, năm 2020 đơn vị đã thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao như: Chỉ tiêu bổ sung sách báo đạt 12.000 bản = 141% (trong đó thực hiện phần ngân sách nhà nước cấp 8.500 bản = 100% ); Chỉ tiêu lượt bạn đọc đạt  140.700 = 156%; Chỉ tiêu buổi phục vụ của Xe thư viện đạt 175 buổi = 125% (trong đó phục vụ vùng sâu, vùng xa đạt 111 buổi = 139%). Cấp 3.595 thẻ, luân chuyển 196.072 lượt sách báo, 3.146 lượt bạn đọc truy cập thư viện điện tử. Trao tặng thư viện cơ quan, trường học, tủ sách trên địa bàn 1.000 bản sách trị giá 35.000.000đ
Ghi nhận kết quả Thư viện tỉnh đã đạt được, năm 2020 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 -2020, Bằng khen cho tập thể Thư viện tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động thư viện tại địa phương năm 2020;  Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTG ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giấy khen tập thể điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2015 -2020.
 Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Nguyễn Hoàng Long  đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2020 đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành  năm 2021 yêu cầu đơn vị bám sát nội dung để xây dựng kế hoạch và tổ chức  triển khai thực hiện.
        Sau khi nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và ý kiến thảo luận từ các phòng chức năng. Hội nghị đã thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đơn vị cần tập trung thực hiện: Xây dựng kế hoạch hoạt động bám sát nhiệm vụ của toàn ngành và các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao; Trú trọng công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ, ngày kỷ niệm đặc biệt truyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tuyên truyền bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước…; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật Thư viện; Tiếp tục thực hiện Quyết định 329/QĐ-TTg  ngày 15/3/2017của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 07/06/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”…Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phục vụ bạn đọc; Tiếp tục phát triển phong trào đọc sách cơ sở; Bổ sung nguồn lực thông tin thư viện (Tài liệu in và tài liệu số); Tham mưu với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bạn hành văn bản để khắc phục hạn chế và tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động của hệ thống thư viện cấp huyện. Trú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, viên chức và người lao động; Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy. Phát huy vai trò của các  tổ chức Chi bộ Đảng,  Công đoàn bộ phận, Chi Đoàn Thanh niên cùng nhau đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021. 
 
Phòng Hành chính –Tổng hợp

* Một số hình ảnh tại Hội nghị:  

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP