• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngày xuất bản: 29/01/2020 3:54:29 SA

 

Nhân dịp kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách “90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam”,nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua gắn với lịch sử phát triển của đất nước ta. Sau đây là tóm tắt nội dung một số cuốn sách tiêu biểu trong chuyên đề

 

 

                                                

 

Cuốn thứ nhất: Hướng dẫn học tập chuyên đề 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân". Cuốn sách do tác giả Tăng Bình, Ái Phương tuyển chọn. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2019, với khổ sách 27cm, dày 383 trang.

Nội dung: Cuốn sách được chia 5 phần chính, nhằm giúp các cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức nâng cao nhận thức về Đảng hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh:

Phần I: Các văn bản hướng dẫn và triển khai các nghị quyết gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Phần II: Nghiên cứu, hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019: “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phần III: Chuyên đề bồi dưỡng học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, nhà nước của dân do dân và vì dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Phần IV: Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với nhân dân Việt Nam

Phần V: Một số bài viết nghiên cứu tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

 

 

 

 

Cuốn thứ 2:  50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 – 2019. Cuốn sách do tác giả Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2019, với khổ sách 27cm, dày 415 trang.

Nội dung: Cuốn sách được chia thành 10 chuyên đề như sau:

Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  

Chuyên đề 2: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu

Chuyên đề 3: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị

Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp

Chuyên đề 5: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm

Chuyên đề 6: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Chuyên đề 7: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm

Chuyên đề 8: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Chuyên đề 9: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên

Chuyên đề 10: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân

 

 

                                                   

 

Cuốn thứ 3:  Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cuốn sách do tác giả Nguyễn Phương hệ thống. Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản năm 2019, với khổ sách 28cm, dày 367 trang.

Nội dung: Cuốn sách được chia thành 7 phần sau:

Phần thứ nhất: Quy định mới về công tác tổ chức và xây dựng Đảng

Phần thứ hai: Quy định về giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm

Phần thứ ba: Quy định về trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu của cán bộ đảng viên

Phần thứ tư: Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm của tổ chức đảng, đảng viên

Phần thứ năm: Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phần thứ sáu: Văn kiện hội nghị lần thứ mười ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết mới nhất của bộ chính trị

Phần thứ bảy: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Cuốn sách giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững được kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng để làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong tình hình mới.

 

 

                                             

                                                 

 

Cuốn thứ tư: Học tập và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách do tác giả Quí Lâm tuyển chọn. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2019, với khổ sách 27cm, dày 399 trang.

Nội dung: Cuốn sách được chia làm 7 phần:

Phần I: Một số ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ vĩ đại trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng;

Phần III: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, trọn đời hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân;

Phần IV: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam;

Phần V: Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần VI: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

 

 

 

 

Cuốn thứ 5: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới. Cuốn sách của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch do nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2014, với khổ sách 20cm, dày 325 trang.

Nội dung: Cuốn sách được tuyển chọn các bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch với các bài viết thể hiện quan điểm tư tưởng, lí luận và thực tiễn chỉ đạo sâu sắc đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cuốn sách gồm 2 phần chính:

Phần I:  Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Phần II: Tiếp tục xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

          Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!                           

                                                                                          

Nguyễn Hiền

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP