• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
“Những chặng đường vẻ vang của Đảng”
Ngày xuất bản: 26/01/2018 6:21:33 SA

           Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam. Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của Nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân trọn vẹn nhất cho sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc, dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-2018), nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan, hệ thống về lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu với các nội dung sau:

1. Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)

2. Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975):

3. Thời kỳ tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1975 đến nay.

         Chuyên đề tài liệu được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

                        

Nguyễn Hiền

Phòng Phục Vụ Bạn Đọc 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP