• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam
Ngày xuất bản: 23/08/2016 2:44:49 SA

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám thành công - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.  Dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Đảng ta trở thành một Đảng lãnh đạo chính quyền trong cả nước. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, một nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

                   Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam

               

                Chuyên đề gồm 69 tài liệu, khẳng định vị trí, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thành quả của công cuộc xây dựng đất nước trong 69 năm qua dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

                 Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

                 Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Phạm Lan Hương

Phòng Phục vụ Bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP