• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:14:11 SA

Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược, cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi đất nước mới giành được độc lập, đang còn nhiều khó khăn Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm, chăm lo cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và thực hiện chính sách dân tộc. Qua các thời kỳ, chính sách dân tộc ngày càng được cụ thể hóa, phát triển và từng bước hoàn thiện thêm. Tinh thần và nội dung cơ bản, nhất quán và xuyên suốt của chính sách là bảo đảm cho tất cả các dân tộc Việt Nam đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng tiến bộ. Để giúp các bạn đọc quan tâm và tìm hiểu về vấn đề dân tộc, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu cuốn sách:

           Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử chủ biên.- H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 671tr. ; 24cm

           

          Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. Nội dung sách gồm hai phần :

          Phần thứ nhất: Các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc

          Chương 1 : Thời kỳ từ khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930- 1945.

          Chương 2 : Thời kỳ năm 1946 đến 1954.

          Chương 3 : Thời kỳ chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

          Chương 4 : Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

          Phần thứ hai : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

          Tập hợp toàn văn các bài nói chuyện, bài phát biểu, thư từ… của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào các dân tộc thiểu số trong cả nước.  

          Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cách mạng trong tác phẩm “Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn to lớn là một tài sản vô giá của toàn Đảng toàn dân tộc ta. Tác phẩm là một trong những cơ sở cơ bản để định ra những nguyên tắc, chuẩn mực của Đảng cách mạng và định ra đường lối đúng đắn trong xây dựng nền tảng xã hội, xã hội cách mạng.

          Trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

 

Trần Thị Hải

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP