• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI
Ngày xuất bản: 04/01/2023 2:33:10 SA

 


           Trong công cuộc đổi mới đất nước, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực đối ngoại của Việt Nam là thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại để tạo điều kiện tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ độc lập dân tộc.

Thực hiện chủ trương này, ngoại giao Việt Nam thực hiện “phá vây” thành công, từ đó giải tỏa các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam, đưa đất nước “hòa nhập” vào cộng đồng quốc tế. Bước sang thế kỷ XXI, tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những chuyển biến mạnh mẽ về mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại nhằm thích nghi với sự thay đổi không ngừng của cục diện thế giới và đáp ứng nhu cầu của đất nước. Từ “phá thế bao vây cấm vận, mở cửa”, Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn “chủ động, tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm là bạn, đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu cuốn sách “Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI” của PGS, TS Nguyễn Thị Quế và TS Nguyễn Thị Thúy được nhà xuất bản Lý luận chính trị ấn hành năm 2021 với độ dày 359 trang, khổ 24cm. Số ĐKCB: VT9060; MT57933

 

Cuốn sách chuyên khảo trình bày sự đổi mới tư duy đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ năm 2001 đến nay, qua việc hoạch định và hình thành nội dung chính sách đối ngoại và triển khai hoạt động đối ngoại; rút ra những nhận xét về thành tựu, hạn chế, kinh nghiệm hoạt động ngoại giao nhà nước, đối ngoại Đảng và đối thoại nhân dân trong việc đưa đất nước hội nhập khu vực và quốc tế, với kết quả quan hệ quốc tế của đất nước được mở rộng, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao, tạo điều kiện kết hợp một cách có hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách chuyên khảo gồm 5 chương:

Chương I: Cơ sở hoạch định đường lối và nội dung chính sách đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI

ChươngII: Hoạt động ngoại giao nhà nước những năm đầu thế kỷ XXI   

ChươngIII: Hoạt động đối ngoại Đảng những năm đầu thế kỷ XXI

ChươngIV: Hoạt động đối ngoại nhân dân những năm đầu thế kỷ XXI

ChươngV: Một số đánh giá và bài học kinh nghiệm về hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả và thành tựu đạt được trong thực tiễn hoạt động đối ngoại từ năm 2001 đến nay là sự khẳng định tính đúng đắn trong tư duy chiến lược đối ngoại, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trước những thay đổi của thời cuộc. Hoạt động đối ngoại Việt Nam đã đóng góp quan trọng và xứng đáng vào những thành tựu đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự dẫn dắt và soi đường lý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu!

                                         

                                                                                            

                                                                            Nguyễn Thị Hồng Điểm

                                                                                   Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP