• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày xuất bản: 03/03/2021 2:48:49 SA

Bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại diện của Nhân dân là các quyền cơ bản của công dân. Qua đó, người dân có thể tham gia vào quá trình quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước. Thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Nhân dân ta sẽ lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân để thực thi quyền làm chủ của mình. Vì vậy, việc lựa chọn những người bảo đảm tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước là yêu cầu quan trọng và có ý nghĩa chính trị to lớn.

            Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23/5/2021.  Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền địa phương và đông đảo bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, học tập và áp dụng những quy định mới của Nhà nước trong công tác tổ chức quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan mình, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu  tới bạn đọc cuốn sách: “Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương”(sửa đổi, bổ sung) tác giả Hữu Đại, do Trung tâm Pháp luật Sài gòn Hà nội phối hợp với nhà xuất bản Lao động xuất bản năm 2020, dày 399 trang, khổ 20cmx28cm; kí hiệu sách: VT8404.

Nội dung cuốn sách gồm có 8 phần:

Phần thứ nhất: Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương

Phần thứ hai: Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát, phản biện xã hội

Phần thứ ba: Quy định số lượng cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp.

Phần thứ tư: Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Phần thứ năm: Công tác mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản trong cơ quan sự nghiệp công lập

Phần thứ sáu: Quản lý tài chính phân bổ ngân sách, sử dụng, quyết toán kinh phí trong Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp

Phần thứ bảyLuật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung) – Luật dân quân tự vệ - Luật Lực lượng dự bị động viên

Phần thứ tám: Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nông thôn, tổ dân phố.

Trong 8 phần lớn cơ bản của nội dung cuốn sách tập trung giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức chính quyền địa phương; về Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ Đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân; đơn vị bầu cử và khu vực bỏ phiếu; Hoạt động bầu cử và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; Danh sách cử tri; Ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Tuyên truyền vận động bầu cử; Kết quả bầu cử; Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi, bổ sung)- Luật dân quân tự vệ - Luật Lực lượng dự bị động viên; Những quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nông thôn, tổ dân phố…

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc! 

Trần Thị Thủy

Trưởng phòng bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP