• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Tư tưởng của Bác mãi soi sáng đường chúng ta đi
Ngày xuất bản: 20/08/2019 3:45:10 SA

Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2/9/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra một kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cũng cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng. Đây là văn kiện vô giá, là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam trên con đường đi tới để thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Thực hiện Di chúc của Người toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã làm cuộc Cách mạng đại thắng mùa Xuân năm 1975 giang sơn thu về một mối và từ năm 1986 đến nay đã tiến hành đổi mới tư duy phát triển theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đã hội nhập toàn diện vào cộng đồng thế giới cả về chính trị lẫn kinh tế. Nhờ đó hiện nay không những vươn lên thành quốc gia có thu nhập trung bình, mà thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày một nâng cao.

 

Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức Triển lãm sách với chủ đề: “Tư tưởng của Bác mãi soi sáng đường chúng ta đi”

 

Kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) là dịp chúng ta ôn lại những bài học kinh nghiệm quý báu, phát huy hào khí dân tộc đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đảng: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thư viện tỉnh Yên Bái tổ chức Triển lãm sách với chủ đề: “Tư tưởng của Bác mãi soi sáng đường chúng ta đi”. Triển lãm giới thiệu hơn 300 cuốn sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, di chúc của Bác. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, nâng cao nhận thức, định hướng cho người dân về giá trị của sách, tuyên truyền đẩy mạnh phong trào đọc sách của nhân dân và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Triển lãm sách được giới thiệu tại khu trưng bày, tầng 1 của Thư viện tỉnh Yên Bái từ ngày  20/8 đến ngày hết ngày 20/9 năm 2019. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc./.

                                        

                                          Trần Thị Thủy

                                   Phòng phục vụ bạn đọc

 

 

 

 * Hình ảnh triển lãm:

 

 

 

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP