• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Văn hóa Việt Nam – cội nguồn và động lực phát triển
Ngày xuất bản: 27/02/2023 3:16:50 SA

 

 

             

         Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương tổ chức tháng 2.1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng cho sự nghiệp xây dựng một nền văn hóa mới. 

Sau 80 năm(1943-2023), những tư tưởng của Đề cương văn hóa vẫn còn nguyên giá trị, góp phần định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn và sâu sắc của Đảng, được coi là Tuyên ngôn của Đảng về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng. 

UNESCO cho rằng: "Ở đâu phát triển kinh tế mà không quan tâm đến văn hóa thì hệ lụy sẽ khôn lường". Không phải chỉ kinh tế không phát triển được mà xã hội sẽ lâm vào khủng hoảng, suy đồi.

 

Đề cương về văn hóa Việt Nam đã xác định cách mạng văn hóa muốn thành công thì phải do Đảng lãnh đạo. Đảng lãnh đạo toàn diện, tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh-quốc phòng. Đảng xác định và nhận vai trò đó trước dân tộc nên khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa là hoàn toàn chính xác. Đây là một trách nhiệm nặng nề và vinh quang mà Đảng đã nhận trước dân tộc.

Với những ý nghĩa to lớn trên, Thư viện tỉnh Yên Bái lựa chọn và giới thiệu tới bạn đọc Chuyên đề tài liệu: “Văn hóa Việt Nam cội nguồn và động lực phát triển”.

Chuyên đề tập hợp 50 tài liệu chia làm hai phần:

Phần thứ nhất: Sự hình thành và ra đời của Đề cương văn hoá Việt Nam 1943.

Phần thứ hai: Giá trị của Đề cương văn hoá Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chuyên đề tài liệu góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa-văn nghệ. Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý trí tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần cống hiến của văn hóa, đội ngũ tri thức văn nghệ cả nước, tạo nguồn lực đột phá để xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, xây dựng tỉnh Yên Bái “Xanh hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Chuyên đề tài liệu được trưng bày trực quan tại Phòng Trưng bày - Triển lãm sách báo, tầng 1, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

 

Trần Thủy

Phòng Công tác bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP