• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đảng Cộng sản Việt Nam - 94 năm một chặng đường vẻ vang
Ngày xuất bản: 15/01/2024 6:53:08 SA

          Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại vô cùng quan trọng đối với cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước. Ðảng ra đời là quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử, là kết quả quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề tài liệu: Đảng Cộng sản Việt Nam – 94 năm một chặng đường vẻ vang”  được trưng bày tại tầng 1- Phòng Trưng bày.

 

Chuyên đề giới thiệu tới bạn đọc 120 tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới phát triển hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay. Tài liệu được sắp xếp theo 03 nội dung sau:

Phần thứ nhất:  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền.  

Phần thứ hai:  Đảng lãnh đạo đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Phần thứ ba:  Ðảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Tài liệu trưng bày góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 94 năm đấu tranh cách mạng và gìn giữ độc lập của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước.

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

                                                                                   Nguyễn Hiền

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP