• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Đảng Cộng Sản Việt Nam - Niềm Tự Hào Của Dân Tộc Việt Nam
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:47:29 SA

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc Việt Nam. Đảng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy.

 

86 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Đó là chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, chiến đấu chống những thế lực thực dân đế quốc hung bạo, làm nên một “Điện Biên chấn động địa cầu”, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. Sau 30 năm đổi mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề tài liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam – Niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”

Chuyên đề giới thiệu 120 tài liệu được trưng bày theo 3 nội dung: Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập .

Nội dung thứ nhất “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trên con đường sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm các tài liệu về quá trình tìm đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc; những điều kiện, nhân tố dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ của Đảng trong những ngày đầu thành lập...

Nội dung thứ hai “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” gồm các tài liệu về đường lối, chiến lược giải phóng dân tộc của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng ta trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…

Nội dung thứ ba “Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập” gồm các tài liệu về đường lối, chính sách của Đảng trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; những thành tựu đã đạt được của Việt Nam trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, ngoại giao… trong 30 năm đổi mới…

Thông qua chuyên đề nhằm khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn sự ra đời và truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 86 năm qua, khơi gợi lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay.

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2 Thư viện tỉnh Yên Bái

 Xin trân trọng giới thiệu

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP