• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
Ngày xuất bản: 06/02/2018 7:41:58 SA

  

 

          

           Cách đây 170 năm, được sự ủy nhiệm của “Đồng minh những người Cộng sản”, ngày 24-2-1848, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ănghen soạn thảo lần đầu tiên được công bố trước toàn thế giới.

          Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là tác phẩm kinh điển chủ yếu của chủ nghĩa xã hội khoa học. Những nguyên lý C .Mác và Ph.Ăng ghen trình bày trong tác phẩm là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trải qua mọi thử thách, hơn một thế kỷ qua, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhiều vấn đề mới đặt ra đòi hỏi giải quyết nhưng chủ nghĩa Mác không hề lỗi thời. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đặt nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng. Những tư tưởng đó có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta.
            Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản giữ địa vị đặc biệt quan trọng trong kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác bao gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản còn là cương lĩnh chính trị của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, là kim chỉ nam hành động của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.  

            Thực hiện công văn số 17/VTTTDL-QLVH ngày 05/01/2018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2018). Với ý nghĩa trên, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu chuyên đề sách: Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. ” Nội dung chuyên đề nhằm ôn lại sự ra đời của tác phẩm vĩ đại "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" do C.Mác và Ph.Ăngghen khởi thảo. Đã 170 năm trôi qua, kể từ khi "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" ra đời cho đến nay, thế giới đã có nhiều biến đổi, song lịch sử tiếp tục chứng minh rằng, những tư tưởng vĩ đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” sẽ tiếp tục soi đường cho nhân loại tiến về tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Những tư tưởng quan điểm về xây dựng Đảng trong Tuyên ngôn luôn luôn là kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta.  
            Trân trọng giới thiệu chuyên đề tài liệu tới bạn đọc!

                                                         Trần Thị Thủy

                                                          Phòng phục vụ

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP